Deszk Község Honlapja

Pályázat a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

16

Már 2016

0

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkakör megnevezése:

Közművelődési szakember I., II.;

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. május 01-től 2021. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Tempfli tér 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltató jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F. § (1) bekezdés szerinti „felsőfokú végzettség és szakképzettség” megléte, ezek lehetnek a 22. § (1) bekezdés h) pontja szerint: felsőfokú közművelődési szakképzettségek: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél;
 • a 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdés szerinti a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
 • felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat,
 • megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki,
 • büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Művelődésszervező végzettség
 • Legalább 5 év intézményvezetői tapasztalat
 • Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),
 • a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az államháztartási és vezetési ismerteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király László polgármester nyújt a 62/571-580 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Deszk Község Önkormányzata címére 2 példányban történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7. ).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……………. , valamint a beosztás megnevezését: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.deszk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.deszk.hu

pályázati kiírás

Szólj hozzá

Megszakítás