Deszk Község Honlapja

Településrendezési terv 2021

10

dec 2021

0

DESZK Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy DESZK KÖZSÉG Településfejlesztési Koncepciója, valamint Településrendezési Eszközei elkészültek.

Az új településrendezési eszközök jelen felhívás mellékleteiben elérhetőek.

A 2022. január 07. napjától hatályos Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet (új HÉSZ) és mellékletei az alábbi linken érhető el: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/545102 

A tervezés során nyújtott segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Király László 
polgármester

DESZK, 2021. december hó

/A felhívás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerint és DESZK Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követélmenyeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020 júliusában döntött arról, hogy Deszk Község Településrendezési tervét és Helyi Építési Szabályzatát újra alkotja. A testület megbízta a B&B Szolgáltató Bt.-t Deszk Község településfejlesztési koncepciójának, településrendezési eszközeinek elkészítésével.

A feladat elvégzését elsődlegesen, központilag szabályozó jogszabályi háttér:

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.);
  • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.08.) Korm. rendelet (Korm. rendelet);
  • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet (OTÉK).

Fentieken túlmenően minden egyes szakágazat vonatkozásában ágazati jogszabályok, valamint a megyei rendezési terv figyelembevétele mellett került sor a dokumentáció előkészítésére.

A településfejlesztési koncepció, valamint a településrendezési eszközök megalkotására a Korm. rendeletalapján teljes eljárás keretében került sor.

A tervezés során jogszabály kötelezővé teszi az önkormányzat számára a lakossági fórum megtartását. Figyelemmel arra, hogy Magyarország Kormánya 2020. november 03. napján ismét veszélyhelyzetet rendelet el a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, a lakossági fórum hagyományos módon történő megtartására nem volt lehetőség. Tekintettel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2)-(3) bekezdéseire az önkormányzat a honlapján (www.deszk.hu) hirdette meg a lakosság számára a tervezéshez kapcsolódó észrevételek megtételének lehetőségét. A Korm. rendelet 29/A. §-a és DESZK Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján közzétett felhívás szerint a lakosok, valamint a partnerek 2020. november 17. és 2020. december 1. napja között tudták a tervezéssel kapcsolatos észrevételeiket benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a tervezési feladat Deszk község teljes közigazgatási területére szólt, így – figyelemmel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjára, valamint 1. melléklet 2. pontjára – a környezeti vizsgálat lefolytatása volt kötelező. A környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozóan az illetékes hatóságok véleményének bekérése, majd ez alapján a környezeti vizsgálat lefolytatása megtörtént. A Korm. rendelet előírásai alapján az érintett hatóságok bevonásával az előzetes tájékoztatási szakasz is lefolytatásra került.

A tervező a hatóságoktól, partnerektől és a lakosságtól beérkezett észrevételek, javaslatok alapján a a tervanyagot elkészítette

A Korm. rendelet38. § (2) bekezdése, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszközök tervezetét – annak elfogadása előtt – a polgármester véleményeztette az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervekkel, valamint a partnerekkel. 

Ugyanezen Korm. rendelet 39. §-a alapján a véleményezést követően a beérkezett vélemények a Képviselő-testület részére ismertetésre kerültek, amelyek elfogadásáról a Képviselő-testület a 106/2021. (XI. 15.) önkormányzati határozatában döntött, és a Deszk Község településfejlesztési koncepciójához, valamint a településrendezési eszközeinek elkészítéséhez kapcsolódó partnerségi és államigazgatási egyeztetés véleményezési szakaszát a döntés közzétételével egyidejűleg lezárta.

A Képviselő-testület felkérése alapján a polgármester kezdeményezte a végső szakmai véleményezési eljárás lefolytatását a Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint a dokumentáció Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész részére történő benyújtásával. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a CS/b01/5708-6/2021. iktatószámú levelében döntött arról, hogy a rendelkezésére álló dokumentáció, valamint a polgármesteri nyilatkozat szerint megállapítható, hogy a településrendezési eszközök és a településfejlesztési koncepció egyeztetése megtörtént, így azok jóváhagyása jogszerűen megtehető.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 125/2021. (XII. 08.) önkormányzati határozatában a Településfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról, a 126/2021. (XII. 08.) önkormányzati határozatában a Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról döntött. Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendeletet.

A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszköz legkorábban teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon léphet hatályba. Erre tekintettel a településrendezési eszközök hatályba lépésének napja: 2022. január 07. 

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Szólj hozzá

Megszakítás