Deszk Község Honlapja

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL

21

Már 2024

0

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsődében a 2024/2025. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2024. április 23-án (kedd) és 24-én (szerda), 7.00 – 18.00 óra között.

A beiratkozás helyszíne: 6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2. (Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda tagintézmény)

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Deszken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek óvodai felvétele fenntartó által meghatározott körzethatár szerint történik. A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda felvételi körzete Deszk község teljes közigazgatási területe.

A szülő – 2024. május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) felmentheti az óvodai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A 2024. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles bejelenteni azt az Oktatási Hivatalnak.

A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. §-a alapján – ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, az iskolai előkészítést, az óvodai étkezést.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

–  gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
–  gyermek TAJ kártyáját,
–  szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
–  gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumokat,
– mennyiben gyermekük szakrétői véleménnyel rendelkezik
–  sajátos nevelési igényt megállapító szakvéleményt,
–  beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt.
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése a szülőre, törvényes képviselőre nézve jogkövetkezményekkel jár.  

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozat formájában közli a szülővel a beiratkozást követő 30. napig. 

Jogorvoslati eljárás szabályai:

A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani, Deszk Község Jegyzőjéhez címezve a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda vezetőjének (postacím: 6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.).

A beiratkozással kapcsolatos további információkról Deszk Község Önkormányzatának honlapján (https://deszk.hu/), továbbá személyesen az óvoda igazgatójától vagy telefonon a 62/652-669 valamint a 70/211-1709 számon, illetve a csicsergo.ovi@deszk.hu e-mail címen tájékozódhatnak. 

Király László
Deszk Község polgármestere 

Szólj hozzá

Megszakítás