Deszk Község Honlapja

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlan tulajdonrészeinek értékesítése

17

jan 2022

0

Deszk Község Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Kübekháza Községi Önkormányzat az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye, elérhetősége:

Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7. Telefonszám: 62/571-580, E-mail: ph@deszk.hu

Tiszasziget Község Önkormányzata 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Telefonszám:62/254-022, E-mail: tiszasziget@vnet.hu

Kübekháza Községi Önkormányzat 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. Telefonszám: 62/254-514, E-mail:polgarmester@kubekhaza.hu

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan tulajdonrészeinek értékesítése

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egyfordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű 3093 m2 területű ingatlan 43478/100000 tulajdoni hányada. 

Az ingatlan per- teher és igénymentes, osztatlan közös tulajdon, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint (nem hiteles tulajdoni lap megrendelés száma: 30005/3976/2022.) jelenleg 5 település tulajdonában van, az alábbi tulajdoni részesedéssel:

 • Tiszasziget Község Önkormányzata 12140/100000
 • Újszentiván Község Önkormányzata 34237/100000
 • Deszk Község Önkormányzat 22285/100000
 • Kübekháza Községi Önkormányzat   9053/100000
 • Röszke Község Önkormányzata 22285/100000

(Röszke Község Önkormányzata a fentiekben írt tulajdoni hányada tulajdonjogának, Újszentiván Község Önkormányzata vevő nevére történő átírása folyamatban van, a vevő tulajdonjog bejegyzése iránti kérelme 30775/2022. 2022. 01. 05. számon széljegyzésként szerepel a pályázattal érintett ingatlan tulajdoni lapján) 

A teljes ingatlan minimális vételárát a kiírók 40.000.000,- forintban (azaz Negyven millió forint) állapítják meg, mely alapján Deszk Község Önkormányzatának, Tiszasziget Község Önkormányzatnak és Kübekháza Község Önkormányzatnak együttesen a 43 478/100 000 tulajdonrészét hirdetik meg 17.391.200,- forint – azaz Tizenhét millió háromszázkilencvenegy ezer kettőszáz forintos induló árral.

5. Pályázati feltételek:

 • pályázat benyújtására, ajánlattételre kizárólag, valamennyi az eladással érintett tulajdoni hányadra együtt – 43478/100000 tulajdoni hányad – kerülhet sor, valamely eszmei tulajdoni hányadra külön tett vételi ajánlat érvénytelen
 • bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat
 • amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
 • cégkivonatot és aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát benyújtani.
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
 • nyilatkozni arról, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Deszki Polgármesteri Hivatal 6772 Deszk, Tempfli tér 7. szám alatt.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az Újszentiván 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely ingatlanrészek megvételére”.

8. A pályázatok elbírálásának szempontja: 

A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevő lesz. A vételár megfizetése kizárólag egy összegben, a szerződéskötéskor lehetséges.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az Önkormányzat.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó nevét, címét

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja –e a pályázati feltételeket,

– a pályázónak egyértelműen nyilatkozni kell az ingatlan tulajdonrészért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), mely nem lehet alacsonyabb a jelen pályázati felhívás 4. pontjában rögzített induló árnál, 

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– nyilatkozat köztartozás mentességről,

– cégkivonat és aláírási címpéldány, vagy aláírás minta benyújtása,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

2022. január 21. (péntek) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük). 

11. A nyilvános bontás ideje, helye: 

2022. január 21. (péntek) 12.15 óra a Deszki Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában (6772 Deszk, Tempfli tér 7.). A nyilvános bontás 3 tagú bizottság keretében történik, mely bizottságba minden az eladással érintett település 1 főt delegál. 

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozó további információ szerezhető:

Király László polgármesternél a 30/326-1731 telefonszámon. 

14. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. 

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

Az ingatlan a többségi tulajdonos (Újszentiván Község Önkormányzata) birtokában és használatában van, és a tulajdonostársak között a pályázat kiírásának napjáig nem készült használati megállapodás a közös tulajdonú ingatlan használatára vonatkozóan.

 • A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
 • Érvénytelen a pályázat, ha
 • a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
 • az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázati felhívásban meghatározott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
 • a pályázati anyag nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot.

A pályázati kiírás 

 • a Deszki Polgármesteri Hivatal (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) hirdetőtábláján,  Deszk Község Önkormányzata honlapján (www.deszk.hu), 
 • a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal – Közös hivatal (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) hirdetőtábláján, Tiszasziget Község Önkormányzata honlapján (www.tiszasziget.hu),
 • valamint a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal – Közös hivatal (6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.), Kübekháza Községi Önkormányzat honlapján (www.kubekhaza.hu) kerül meghirdetésre.

15. Egyéb tájékoztatás:

A terület közművesítettsége részleges, mivel a vezetékes víz- és elektromos energiaellátás mellől hiányzik a vezetékes gázellátás és szennyvíz-elvezető csatornahálózat. 

Tárgyi ingatlan területére a rendelkezésre álló közművek közül az elektromos energia 3 fázisban került bekötésre, a vízellátást a telephelyi hálózatról biztosítják. A szennyvízelvezetés szennyvíztározó műtárgyon keresztül, időszakos elszállítással megoldott.

 A hivatalos térképmásolaton az épület nem került feltüntetésre. A rendelkezésre álló, kapott információk szerint a felépítmény rendelkezik 2006. évben kiadott, jogerős építési engedéllyel, valamint az építmény befejezett alsó szintje rendelkezik használatbavételi engedéllyel azonban az erre vonatkozó dokumentumok nem állnak a tulajdonos Önkormányzatok rendelkezésére.

Szerkezeti ismertetés: 

A telephely téglalap alakú, ÉK-DNy hossztengelyű, sík fekvésű, 2 közútra nyitott közbenső telekterülettel rendelkezik, melynek határai részben drótfonatú háló kerítéssel kerítettek, részben kerítetlenek. Területe kissé rendezetlen, elhanyagolt képet mutat, az épület előtt dilatált beton közlekedő felület található. 

Az ingatlanon szabadon álló beépítési móddal, földszint + emeletes kivitelben létesült az iroda-műhely épület. A földszint garázs, műhely, kazánház és szociális traktusból tevődik össze. Az emeleti rész beépítetlen, a tervezett helyiségek (közlekedőből nyíló irattár, iroda és titkárság) nem készültek el. 

Építés éve: 2008-; 

Földszinti nettó alapterülete: 191,44 m2 (Ebből a Garázs, garázs+műhely+kazánház: 125,60 m2 – mely a bejárati fedett tornácot nem számítva az összes nettó alapterület 43,16%-a. A külön használható földszinti szociális helyiségek: 65,84 m2) + 9,74 m2 fedett bejárati tornác, mely használati megosztás esetén csak a szociális résszel használható.

Emeleti nettó alapterülete: 99,55 m2 – (mely gyakorlatilag a földszint 65,84 m2-es részről megközelíthető. A kettő együtt: 165,39 m2 + 9,74 m2 fedett bejárati tornác) 

Összes nettó alapterülete: 290,99 m2 + 9,74 m2 fedett bejárati tornác 

Belmagasság: földszint: 3,12 m, emelet 2,65 m; 

Alapozás: úsztatott beton sávalap; 

Szigetelés: bitumenes lemez; 

Főfalak: blokktégla felmenő falazat; 

Lépcső: kétkarú, monolit vasbeton szerkezetű belső lépcső; 

Födémszerkezet: monolit vb. síklemez födémek, a nagyobb alapterületű garázs fölött alulbordás, ferde kialakítású vasbeton födém; 

Tetőszerkezet: feltehetően fém szerkezetű félnyeregtetők, Lindab lemezfedés; 

Homlokzatképzés: hőszigetelt nemesvakolat; 

Nyílászárók: hőszigetelő üvegezésű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű ablakok és bejárati ajtó, műanyag belső ajtók, valamint hőszigetelt, szekcionált garázskapuk; 

Burkolatok: funkciónak megfelelően simított beton és kerámialap; 

Belső felületképzés: vakoltak, festettek, a vizes helyiségek oldalfalai ajtó magasságig csempézettek, az emelet vakolatlan; 

Fűtés: a kazánházban elhelyezett szilárd tüzelésű kazánról üzemelő központi fűtés, radiátor hőleadókkal; 

Melegvíz: a kazánra kapcsolt forróvíztároló puffertartály szolgáltatja.

Szemrevételezés alapján az épület tartószerkezetileg állékony, közepes műszaki állapotú, azonban több helyen függőleges és vízszintes irányú hajszálrepedések láthatók, valamint a kiépítetlen emelet egy részén olyan mértékű tetőbeázás tapasztalható, mely már a homlokzatokon is megjelent.

A tulajdonos Önkormányzatok javasolják, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.

16. Jogfenntartó nyilatkozat:

A tulajdonos Önkormányzatok fenntartják a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás során bármikor, indoklás nélkül a nyertes kihirdetéséig visszavonhatja. A tulajdonos Önkormányzatok fenntartják azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is – saját döntése alapján indokolás nélkül- eredménytelennek (sikertelennek) nyilváníthatja, illetve – saját döntése alapján indokolás nélkül- jogosult a legmagasabb összegű ajánlatot tevővel történő szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos Önkormányzatokat semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos Önkormányzatokkal szemben az ajánlattevők nem jogosultak semmilyen igényt – ideértve különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó vagy egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy eredménytelenné (sikertelenné) nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzatok általi szerződés megkötésének megtagadásával összefüggésben.

Deszk Község Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Kübekháza Községi Önkormányzat

Szólj hozzá

Megszakítás