Deszk Község Honlapja

A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde pályázatot hirdet

11

nov 2022

0

A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2023.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra, melyből kötött munkaidejét (heti 32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, Óvodapedagógus

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség, foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

A korszerű óvodai nevelés elméleti és gyakorlati ismerete, magas szintű módszertani tudás.

Jó kommunikációs készség, empátia, szakmai felkészültség,

Csapatmunkában való együttműködési készség, rugalmasság, pontosság, segítőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló dokumentum.

Nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ternainé Fodor Marianna intézményvezető nyújt, a 0670/211-1709-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (6772 Deszk, Móra F. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D1/6147-3/2022, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére. A pályázat elbírálásáról az intézményvezető és a fenntartó közösen dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 2. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Deszk Község Önkormányzata honlapja: www.deszk.hu

2022. november 14. 


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szólj hozzá

Megszakítás