Deszk Község Honlapja

Választás 2019


Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Ve. 23. §-a alapján Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint:

Tagok:

  1. Pitiné Széll Katalin
  2. Török Ferencné
  3. Révész István Mihály

Póttagok:

  1. Kószó Aranka
  2. Szarvas Illés

A HVB elérhetősége:

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Tel.: 62/571-580

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző a Helyi Választási Iroda vezetője


Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívnám fel a T. Választópolgárok figyelmét.

Választási bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.

A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál. 

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna

Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be. 

Jelölt- és listaállítás

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján állapította meg 2019. augusztus 8-án (külön hirdetmény). 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. 

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. 

A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármester jelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én dönt.

Az ajánlás 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

– z ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

–  Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

– ömegközlekedési eszközön,

– llami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

– elsőoktatási és köznevelési intézményben,

– gészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány

A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. 

A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

Szavazás

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

Szavazókörök: 

1. sz. Deszki Művelődési ház és Könyvtár (Tempfli tér 8.)

2.  sz. Új Iskola (Móra u. 2.)

3. sz. Régi Iskola (Tempfli tér 1.)

4. sz. Öregek Napközi Otthona (Széchenyi I. u. 31.), amelyek a szavazás napján akadálymentesítettek.

Felhívnám az érintettek figyelmét, hogy az alábbi utcák tekintetében változás következett be a szavazókörökben:

–  József Attila és Szegfű utcában lakó választópolgárok 01. szavazókör helyett a 02. sz. szavazókörben, tehát az Új Iskolában szavazhatnak.

–  Fenyő utcában lakó választópolgárok a 01. szavazókör helyett a 03. szavazókörben, tehát a Régi Iskolában szavazhatnak. 

A fenti változtatást a település növekvő lélekszáma és az ebből kifolyólag a szavazókörökben szereplő választópolgárok létszáma közötti aránytalanság megszüntetése indokolta.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda

Skip to content